Navigation
Akty prawne

Niniejsza strona to zbiór przepisów z zakresu prawa pracy,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

W serwisie przepisy.bhpexpert.com.pl znajduje się baza następujących
aktów prawnych:
 • Ustawa Kodeks Pracy (wybrane działy),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.          w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy           (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1860 ze zm.).    
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.                      w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy                               (Dz. U. 1997 Nr 109, poz. 704 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września       1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 ze zm.).     
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie             ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy                      (Dz. U. 2009 Nr 105, poz. 870 ze zm.).   
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004       w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. 2004 Nr 227, poz. 2298).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia       2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.               (Dz. U. 2009 Nr 14, poz. 80 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia      2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji      prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia     (Dz. U. 2002 Nr 236, poz. 1992 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia      2002 r. w sprawie zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek      w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania,      wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. 2002 Nr 237, poz. 2015 ze zm.).  
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. 2002 Nr 132, poz. 1121 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. 2009 Nr 105, poz. 869 ze zm.).                  
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja      1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w            Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 Nr 69, poz. 332 ze zm.).    
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią (Dz. U. 2006 Nr 42, poz. 292 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia       kobiet (Dz. U. 1996 Nr 114, poz. 545 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.                        w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada       2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy                     (Dz. U. 2002 Nr 217, poz. 1833).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.               w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku                      (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826).

 

Zapraszamy na stronę:

Obsługa bhp Warszawa