Navigation
Kodeks pracy


USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY 

(tekst pierwotny: Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141)
(tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94) - wybrane Działy
 
DZIAŁ PIERWSZY

Przepisy ogólne


Rozdział IIb
  Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

DZIAŁ CZWARTY
Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział IV Regulamin pracy

DZIAŁ CZWARTY
Obowiązki pracodawcy i pracownika


Rozdział VI Odpowiedzialność porządkowa pracowników

DZIAŁ PIĄTY
Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Rozdział II Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

DZIAŁ SZÓSTY
CZAS PRACY

Rozdział I
Przepisy ogólne
Rozdział II Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Rozdział III Okresy odpoczynku
Rozdział IV Systemy i rozkłady czasu pracy
Rozdział V Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział VI Praca w porze nocnej
Rozdział VII Praca w niedziele i święta

DZIAŁ SIÓDMY
Urlopy pracownicze

Rozdział I
Urlopy wypoczynkowe
Rozdział II
Urlopy bezpłatne


DZIAŁ ÓSMY
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ DZIESIĄTY
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy 
Rozdział II Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne

Rozdział V Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział VIII Szkolenie